ਗਿਆਨ ਪ੍ਕਾਸ਼

Posted on October 1st, 2008 by admin.
Categories: Knowledge.

ਉਠ ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ||
ਕਿਓਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਰਿਹਾ || ੧
ਮਾਇਆ ਮਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ||
ਕਿਓਂ ਕਾਮ ਦੀ ਦਲਦਲ ਗਿਰ ਰਿਹਾ || ੨
ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ||
ਕਿਓਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਰਿਹਾ || ੩
ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ||
ਕਿਓਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲ ਰਿਹਾ || ੪
ਮਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਰ ਡਬੋ ਰਿਹਾ ||
ਕਿਓਂ ਅਕਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋ ਰਿਹਾ || ੫
ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ||
ਕਿਓਂ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਰ ਰਿਹਾ || ੬
ਆਹਾਰ ਸ਼ੁਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ||
ਕਿਓਂ ਬੁੱਧੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ || ੭
ਵਜਨ ਘੱਟ ਤੂੰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ||
ਕਿਓਂ ਨਰਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ || ੮
ਸਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ||
ਕਿਓਂ ਕਾਂਜੀ ਦੁਧ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਰਿਹਾ || ੯
ਤੂੰ ਤਨ ਤੇ ਅਤਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ||
ਕਿਓਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ || ੧੦
ਨੀਂਦਰ ਸੁਖ ਤੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ||
ਕਿਓਂ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ || ੧੧
ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ||
ਭਵ ਸਾਗਰ ਗੁਰਨਾਮ ਤਰ ਰਿਹਾ || ੧੨

Web Punjabi Keyboard

Comment on October 4th, 2008.

Hey wayfarer! Wake up
do not lost yourself in dreams.
You have involved yourself so much in earning money
and fulfilling your physical desires.
You have forgotten your well wishers
while giving your life for strangers.
You are abusing your parents
and by doing this you are bringing disregards to yourself.
By taking narcotics why are you degrading your body
And soul.
You are becoming arrogant
And not respecting others.
You are not taking hygienic food
which is affecting your mind.
By cheating others
you are taking yourself to hell.
You are not speaking truth.
You are making your body beautiful
but not mind
You are enjoying sleep longer
and unable to identify ultimate ecstasy
He who (Sant Gurnam) meditate Waheguru
will get moksha