ਸ਼ੁਭ ਸਿਖਿਆ

Posted on June 29th, 2009 by admin.
Categories: Knowledge.

ਜੋ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖਦਾ ॥
ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਿਖਦਾ ॥ ੧
ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ॥
ਜਿਸ ਤਰਾਉਂਦਾ, ਸੋਈ ਤਰਦਾ ॥ ੨
ਨਿਰਮਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸੋਈ ਡਰਦਾ ॥
ਹਿਰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ॥ ੩

ਮੂਰਖ ਜਪੇ ਨ ਨਾਮ ਨਰਕੀ ਜਾਂਵਦਾ ॥
ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਭਾਉਂਦਾ ਦੁੱਖ ਜੀ ਪਾਂਵਦਾ ॥ ੪
ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਵਦਾ ॥
ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕਦੀ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਂਵਦਾ ॥ ੫

ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ ॥
ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੱਢ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ॥ ੬
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਟਿਕਾਇਆ ॥
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ॥ ੭

3 comments.

3 comments.

ਪ੍ਭ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ

Posted on June 21st, 2009 by admin.
Categories: Praise.

ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ॥
ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ॥ ੧
ਤੂੰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ॥
ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਨਾਹ॥ ੨
ਤੂੰ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ॥
ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਹਰਤਾ॥ ੩
ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦਿਵਾਲਾ॥
ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਨਿਵਾਲਾ॥ ੪
ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਅਟੱਲ॥
ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਅਮੁੱਲ॥ ੫

2 comments.

2 comments.