ਪ੍ਰਭ ਉਸਤਤ

Posted on August 27th, 2009 by admin.
Categories: Praise.

ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਅਟੱਲ ਹੈ ॥
ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ॥ ੧
ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ॥
ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਸਕੇ ॥ ੨
ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ॥
ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਟਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ॥ ੩
ਤਿਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਵਾਮੀ ॥
ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਹਰੇ ਸਵਾਮੀ ॥ ੪
ਤੇਰੀ ਅਣਸ ਹੈ ਸਭ ਅੰਦਰ ॥
ਸਬ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਮੰਦਰ ॥ ੫
ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜੋ ॥
ਊਤੱਮ ਰਸ ਮਾਣੇ ਉਹ ॥ ੬
ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ॥
ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਢਲਿਆ ਤੂੰ ॥ ੭
ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ॥
ਗੁਰਨਾਮ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਨਾ ਢਹਿੰਦਾ ॥ ੮

2 comments.

2 comments.

ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ

Posted on August 15th, 2009 by admin.
Categories: Prayer.

ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖਣਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ॥
ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨਿਆਈਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਢਹਿੰਦਾ ॥ ੧
ਜੀਅ ਜੰਤ ਹਨ ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈਂ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ॥ ੨
ਜੋ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇ ॥
ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲਦੇ ਮੇਵੇ ॥ ੩
ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੱਟੀ ਭਰਾਉਂਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੜਦੇ ॥
ਮੁੰਹ ਭਾਰ ਗਿਰਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਨਰਕੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੜਦੇ ॥ ੪

1 comment.

1 comment.