ਮਹਿਮਾ ਹਰਿ ਨਾਮ

Posted on July 28th, 2011 by admin.
Categories: Praise.

ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆਂ ਜਨ ਸਰਬ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆਂ ਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆਂ ਅੰਧਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਪਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਿਆਂ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੀਆਇਆਂ ਦੁੱਖ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇ ਧੋਤਿਆਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਚਿਆਂ ਬੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੀਨ ਗੁਰਨਾਮ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
Page No.: 153
Ref. No.: 259

0 comments.

0 comments.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

Posted on July 28th, 2011 by admin.
Categories: Knowledge.

ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਲੈ ਖੋਟਿਆ ਕੋਲੋਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਮਾਓਂਦਾ॥
ਝੂਠਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਰਖ ਝੂਠ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ॥
ਕ੍ਰੋਧੀ ਦੇ ਮਨ ਗੁੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਭਜਾਉਂਦਾ॥
ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਭਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੁਆਰਥੀ ਬਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ॥
ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਪਿਛੇ ਭਾਉਂਦਾ॥
ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਕਾਮ ਬਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ॥
ਛਤਰਧਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਇਆ  ਨਾ ਮਨ ਬਸਾਉਂਦਾ॥
ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆ ਵਕਤ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦਾ॥
ਸਿਫਤ ਕਰੋ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਚੋਰਾਸੀ ਨਾ ਭਾਉਂਦਾ॥
Page No.: 127
Ref. No.: 214

0 comments.

0 comments.