ਮਾਇਆਧਾਰੀ

Posted on June 28th, 2013 by admin.
Categories: Knowledge.

ਨਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਗ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ॥
ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਤੇਰਾ॥੧
ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ॥
ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰਾ॥੨
ਮਾਇਆ ਕਿਸੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਨਰਕ ਮੇ ਜਾਏ ਇਹ ਗੇਰਾ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਲਾਗੇ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਲਪਟੇਰਾ॥੩
ਦੰਦ ਬਿਨਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ॥
ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਵੇ॥੪
ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੁਆਵੇ ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਘਟਾਵੇ॥
ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ॥੫
ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜੀ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਛਿੰਨ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵੇ॥
ਗਰੀਬ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਜਾਵੇ ਮਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ॥੬
ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਬਰ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਟਿੱਕ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਜਪੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣੀ ਗੁਰਨਾਮ ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਲਣ ਨਾ ਪਾਵੇ॥੭

0 comments.

0 comments.

ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ

Posted on June 15th, 2013 by admin.
Categories: Prayer.

ਤੂੰ ਸਾਰਥੀ ਮੈਂ ਸੁਆਰਥੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥
ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ ਰੋਗ ਸਭ ਮਿਟਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋਗ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥੧
ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਂਵਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਪ ਖੰਡ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥
ਹਮ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੇਂ ਲਪਟੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥੨
ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅਤਿ ਮਲੀਨ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥
ਮੈਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲੱਥ ਪੱਥ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਧਰੇ ਹੈਂ ॥੩
ਕੱਲ ਮੇਂ ਕਾਮ ਹੋਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥
ਲੱਭਣ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰੋਜੀ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਜਰ੍ਹੇ ਜਰ੍ਹੇ ਹੈਂ ॥੪
ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਧਰੇ ਹੈਂ ॥
ਧਰਮੀ ਸਮਝੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰਹੇ ਜੀਵਤ ਨਾਹੀਂ ਮਰੇ ਹੈਂ ॥੫
ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇਂ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਮਾਥਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਧਰੇ ਹੈਂ ॥
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰਨਾਮ ਬਿਖ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥੬

0 comments.

0 comments.